SK

ENG

"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk
"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk
"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk

"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk

"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk

"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk
"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk


"Ration in Iure aequitas integra."
 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk

 Zásady spracúvania osobných údajov a Poučenie dotknutej osoby ﷯ Účel spracúvania osobných údajov: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy (výkon povolania – poskytovanie právnych služieb) a spracúvanie OÚ v rámci predzmluvných vzťahov. Uvedené zahŕňa aj spracúvanie OÚ tretích osôb bez ich súhlasu, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na zastupovanie a ochranu klienta, jeho práv a povinností, za účelom právneho riešenia jeho veci. Uvedené OÚ sú zároveň chránené aj mlčanlivosťou vyplývajúcou zo vzťahu advokát – klient. Ďalším samostatným účelom spracúvania je akvizícia zamestnancov, prípadne spolupracujúcich advokátov advokátskou kanceláriou. Právny základ je daný Článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Zoznam osobných údajov: Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Advokátska kancelária spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu, motivačného listu, ako aj akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie poskytnutých uchádzačom. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov: Osobné údaje poskytuje klient, resp. v prípade akvizície zamestnancov uchádzač o zamestnanie, na vyššie vymedzený účel č. 1 alebo účel č. 2, vždy teda na jeden konkrétny účel (nie kumulatívne na oba účely) advokátskej kancelárii dobrovoľne a spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie, informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie, zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie informácie: Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa svojich klientov v databáze klientov advokátske kancelárie po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. V prípade, že právne zastupovanie klienta v uvedenej lehote nebude skončené, advokátska kancelária vyžiada od dotknutej osoby písomný súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť KRALIK & PARTNERS s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa záujemcov o zamestnanie v databáze záujemcov po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti KRALIK & PARTNERS s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby advokátska kancelária nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; to neplatí v prípade, ak advokátska kancelária, na základe udeleného mandátu v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, bude expedovať tretím osobám písomnosti/podania v mene a na pokyn klienta (napr. štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.). Advokátska kancelária pristúpila ku Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov, prijatého Slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorého ustanoveniami sa pri spracúvaní OÚ riadi. Adresa spoločnosti: KRALIK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Ul. 29. augusta 2267/2B 811 07 Bratislava Webová stránka: www.kralikpartners.sk Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Sušilová Tel.: +421 905 415 694 E-mail: office@kralikpartners.sk