"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"

 - NAŠA PONUKA -

Plný rozsah právnych služieb

Advokátska kancelária KRALIK & PARTNERS s.r.o.  poskytuje celkové právne služby a poradenstvo pre rôzne obchodné spoločnosti, predmetom ktorých je najmä právne poradenstvo v obchodno právnych veciach, ktoré zahŕňajú okrem efektívnej deblokácie pohľadávok našich klientov aj právne poradenstvo týkajúce sa fungovania samotných obchodných spoločností ako aj vzťahov medzi našim klientom a jej obchodnými partnermi.

 - NAŠE PRINCÍPY -

Profesionálny prístup

Svojim klientom zabezpečujeme komplexný právny a poradenský servis. Zaoberáme sa, sporovými a nesporovými vecami, okrem iného prípravou a revíziou zmlúv, listín o právnych úkonoch, poskytujeme písomné aj ústne konzultácie, pripravujeme ad hoc právne rozbory a stanoviská na základe požiadaviek klienta, zúčastňujeme sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach. Rovnako klientov v plnom rozsahu zastupujeme pri mimosúdnych riešeniach veci, v konaniach pred súdmi ako aj inými orgánmi.

 

 Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 - NAŠE SLUŽBY -

Oblasti práva

Vzhľadom na rôznorodé právne odvetia, spomenieme iba tie, v ktorých sme najviac aktívni. V súčasnosti pre našich klientov poskytujeme právne služby a poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

Právo nehnuteľností

 • spolupráca s developermi a investormi pri výstavbe projektov
 • vypracovanie najmä rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych zmlúv, záložných zmlúv a iných zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva, zmlúv o zriadení vecných bremien
 • autorizácie kúpnych zmlúv advokátom
 • pripomienkovania a kontroly zmlúv

Riešenia sporov

V rámci tejto právnej oblasti sú klientom kancelárie poskytované služby týkajúce sa najmä:

 • zastupovanie klienta v súdnych sporoch a sporoch pred rozhodcovskými súdmi v občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporoch
 • zastupovanie klienta pred inými príslušnými orgánmi
 • ukončovanie sporov vyrovnaním / zmierom

Právo duševného vlastníctva

V rámci tejto právnej oblasti sú klientom kancelárie poskytované služby týkajúce sa najmä:

 • posúdenia registrovateľnosti potenciálnych ochranných známok, ich registrácia v tuzemsku, zastupovanie klienta v sporoch vyplývajúcich z porušovania práv vyplývajúcich z ochrannej známky a to bez ohľadu, či je klient v pozícii obrany alebo v pozícii atakovania konkurenta
 • poskytovania právnych služieb týkajúcich sa autorských práv, najmä vyhotovenia licenčných zmlúv a zmlúv o dielo, pripomienkovania zmlúv

Zmluvné právo

V oblasti zmluvného práva poskytujeme našim klientom najmä tieto právne služby:

 • zastupovanie klientov pri predzmluvných rokovaniach
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie najmä z oblastní občianskeho, obchodného a pracovného práva
 • príprava dohôd uzatváraných pri mimosúdnych urovnaniach sporov
 • vypracovanie právnych stanovísk k existujúcim zmluvám

Korporátne právo

V oblasti korporátneho práva poskytujeme našim klientom najmä tieto právne služby:

 • právne poradenstvo pri zakladaní živnosti ako aj pri zmenách v živnostenskom registri, kompletný právny servis pri zakladaní všetkých typov obchodných spoločností a ich ďalšiu správu (vrátane zmien), a to všetko elektronicky
 • príprava, organizácia a zastupovanie na valných zhromaždeniach obchodných spoločností, vrátane prípravy dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • vypracovanie právnych stanovísk k otázkam obchodných spoločností a zastupovanie klientov v sporoch pred súdmi

Deblokácia pohľadávok

V rámci tejto právnej oblasti sú klientom kancelárie poskytované služby týkajúce sa najmä:

 • mimosúdneho riešenia vymoženia pohľadávok klienta s cieľom dosiahnuť urovnanie s dlžníkom s čo najvyššou mierom uspokojiteľnosti veriteľa
 • podávania žalôb na príslušné súdy elektronicky, v čoho dôsledku sa poplatková povinnosť za podanie žaloby znižuje v niektorých prípadoch až na 3 % z hodnoty vymáhanej pohľadávky (kompletná komunikácia so súdmi aj exekútormi elektronicky)
 • zastupovania klienta v exekučnom konaní, v konkurznom či reštrukturalizačnom konaní

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme našim klientom najmä tieto právne služby:

 • príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iných dokumentov upravujúcich  pracovnoprávne vzťahy
 • tvorba pracovných poriadkov a interných predpisov
 • právne poradenstvo v prípadoch skončenia pracovného pomeru
 • riešenie problematiky náhrady škody v pracovnom pomere
 • zastupovanie zamestnávateľov, ako aj zamestnancov pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch

 

 

Stavebné právo a developerské projekty

V tejto oblasti poskytujeme našim klientom najmä tieto právne služby:

 • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v územnom, stavebnom, kolaudačnom a sanačnom konaní
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti developerských zmlúv a projektov
 • príprava a pripomienkovanie transakčných zmlúv, zmlúv o prevode nehnuteľností, zmlúv upravujúcich práva k cudzím nehnuteľnostiam, a ďalšie
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v katastrálnom konaní

Rodinné právo

V tejto oblasti poskytujeme našim klientom najmä tieto právne poradenstvo a  služby :

 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa Zákona o rodine, najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného
 • zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • zvýšenie a zníženie výživného na maloleté dieťa
 • zúženie rozsahu alebo vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • určenie otcovstva
 • osvojenie, zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, opatrovníctvo, poručníctvo

GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov a

Poučenie dotknutej osoby

 

 -ZOZNÁMTE SA -

Náš tím

Advokátska kancelária KRALIK & PARTNERS s.r.o. je tvorená tímom mladých ambicióznych advokátov, ktorí vykonávajú svoju činnosť a poskytujú komplexné právne služby a poradenstvo na území Slovenskej republiky ako aj v rámci iných štátov Európy.

 - MÁTE OTÁZKY NA NÁS? -

Napíšte nám

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Zásady spracúvania osobných údajov a

Poučenie dotknutej osoby

 

 - PARTNER -

Mgr. Michaela Sušilová

advokátsky koncipient

v roku 2015 ukončila právnické štúdium na fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Venuje sa najmä korporátnemu právu a právu nehnuteľností. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

 

 - PARTNER -

JUDr. Martin Palaj

advokát

v roku 2012 ukončil právnické štúdium na PrF UMB v Banskej Bystrici. V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátkou komorou je registrovaný od roku 2016. Venuje sa najmä korporátnemu a zmluvnému právu so špecializáciou na zastupovanie klientov pred súdmi a pri mimosúdnych urovnaniach sporov. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

 - PARTNER -

Mgr. Lucia Demková

advokát

v roku 2010 ukončila právnické štúdium na PrF Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátkou komorou je registrovaná od roku 2014. Venuje sa najmä stavebnému právu a právu nehnuteľností a nájmy so špecializáciou na developerské projekty. Počas svoje právnej praxe sa podieľala na viacerých projektoch, ktoré zahŕňali otázky obchodného práva, práva obchodných spoločností, zmluvného práva, pracovného práva a občianskeho práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

 

 - PARTNER -

Mgr. Patrik Ilavský

advokátsky koncipient

v roku 2015 ukončil právnické štúdium na fakulte práva Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa najmä korporátnemu, zmluvnému právu a právu nehnuteľností. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

+421 905 415 694

KRALIK & PARTNERS s.r.o.

Ulica 29. augusta 2267/2B

81107 Bratislava

 

E-mail:

office@kralikpartners.sk

 

"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"
"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"
"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"

"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"

"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"
"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"


"Ration in Iure aequitas integra."  "Zmyslom práva je úplna spravodlivosť"
